Om Arbeidsrettsadvokatene

Harald Pedersen
Tlf: 930 86  855
E-post: harald@arbeidsrettsadvokatene.no

Harald Pedersen

Kontoradresse:
Tollbugata 35, 0157 Oslo

Postadresse:
Arilds vei 16, 0491 Oslo

Harald Pedersen har over mange år vært mye brukt som foredragsholder i både statlig, kommunal og privat sektor innen arbeidsmiljørettslige emner, gjerne i skjæringspunktet jus og psykologi. Blant faste oppdragsgivere nevnes Juristenes Utdanningssenter, Norges Juristforbund, Norsk Psykologforening, NTL, Arbeidsmiljøsenteret, Fagakademiet og Masterutdanningen ved psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen.

Harald Pedersen samarbeider også med Ståle Einarsen, professor i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Bergen, og Helge Hoel, professor i organisasjonspsykologi ved University of Manchester, om å lage kurs for ekstern påmelding. Dette er kurs i skjæringspunktet mellom jus og psykologi på området psykososialt / organisatorisk arbeidsmiljø, eksempelvis innen konflikthåndtering, faktaundersøkelser og arbeidsgivers styringsrett. For ytterligere informasjon om disse kursene vises til www.arbeidsmiljospesialistene.no

 • Juridisk embedseksamen 1991
 • Advokatbevilling 2009

Praksis

 • Eget firma hvor han arbeider som advokat, forfatter og foredragsholder innen arbeidsmiljørett / arbeidsrett 
 • Rådgiver i avdeling for forhandling og bistand, Norges Juristforbund
 • Rådgiver i juridisk seksjon med fagansvar for psykososialt / organisatorisk arbeidsmiljø, Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Førstekonsulent i seksjon for lønnsgaranti, Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Mye brukt i offentlig og privat sektor som foredrags- og kursholder innen arbeidsmiljørett / arbeidsrett
 • Hovedverneombud for Direktoratet og Arbeidstilsynet
 • Hovedtillitsvalgt for juristene i Direktoratet og Arbeidstilsynet
 • Arbeidstakerrepresentant i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) for Direktoratet og Arbeidstilsynet

Forfatterskap

 • Medforfatter av nettstedet og boken "arbeidsrett.no", Fagbokforlaget, sist redigert 2024
 • Har sammen med professor Ståle Einarsen UIB skrevet boken "Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet", Gyldendal akademisk 2007 (Ny rev. utg. 2021)
 • Har sammen med professor Ståle Einarsen, professor Helge Hoel og psykolog Stefan Blomberg skrevet boken "Faktaundersøkning - utredningsmetodik för kränkande särbehandling och svåra arbetsmiljøproblem", Studentlitteratur 2020.
 • Medforfatter av kapittelet "Juridiske rammer for atferd og samhandling i arbeidslivet" i pensumboken "Organisasjon og ledelse", Gyldendal akademisk 2017
 • Har sammen med professor Ståle Einarsen og professor Helge Hoel skrevet boken "Faktaundersøkelse - metodikk i vanskelige arbeidsmiljøsaker" Gyldendal akademisk 2016
 • Hovedforfatter av et nytt kapittel i 2.utgaven av boken "Ledelse på godt og vondt", Fagbokforlaget 2015
 • Hovedforfatter av et nytt kapittel i 2.utgaven av boken "Det gode arbeidsmiljø", Fagbokforlaget 2011 Medforfatter på artikkelen "Hovedprinsipper i faktaundersøkelser" i Ramazzini - Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin nr 4, 2014. Artikkelen kan lastes ned her.
 • Forfatter av boken "Arbeidsmiljøloven § 12 og psykososialt arbeidsmiljø", Tiden Norsk Forlag 2002

Annet

 • Sensor og veileder ved det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
 • Veileder ved det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
 • Medlem av det regjeringsoppnevnte Djupedalutvalget som har vurdert de samlede virkemidlene for å skape et godt psykososialt skolemiljø, motvirke og håndtere mobbing og andre uønskede hendelser i skolen. Se NOU 2015: 2, "og høre til - Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø". Les mer...

Spesialområder

 • Undersøkelse av klage / varsel om brudd på arbeidsmiljø mv (personkonflikter/krenking av integritet og verdighet/utilbørlig opptreden/trakassering)
 • Rådgivning og oppfølgning i forbindelse med brudd på arbeidsmiljøloven, særlig relevant ved personkonflikter og trakassering
 • Bistand i saker som omhandler advarsel, oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold
 • Annen bistand i spørsmål knyttet til arbeidsforhold/arbeidsavtale 
 • Prosedyre 
 • Rådgivning ved omorganisering, rasjonalisering og driftsinnskrenkning
 • Rådgivning i arbeidsmiljørettslige spørsmål, herunder oppbygging av vernetjeneste og arbeid med internkontroll
 • Kurs/forelesninger i arbeidsrettslige/arbeidsmiljørettslige emner